Úvodná stránka

 Čistiarne

Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd sú určené na čistenie splaškových vôd z jednotlivých objektov, ako sú rodinné domy, chaty, motely, penzióny, priemyselné prevádzkárne, apod., kde uvedené objekty nie je možné pripojiť na verejnú kanalizačnú sieť, resp. kde by vybudovanie takejto kanalizácie bolo finančne alebo technicky náročnejšie.

 Lapač atyp

Lapače tukov

Sú určené pre zachytenie olejov a tukov, ktoré odtekajú v odpadových vodách z kuchýň reštaurácií, vývarovní, prevádziek, mäsospracujúceho priemyslu apod.

 ORL

Odlučovače ropných látok

Slúžia k oddeleniu a zachyteniu voľných ropných látok (NEL)z komunikácií, zpevnených parkovacích a odstavných plôch, autoopravovní, umývacích liniek apod.

 Nádrž

Plastové nádrže

Slúžia k zachyteniu povrchových alebo splaškových vôd, príp. ako akumulačné nádrže na zachytenie vyčistených vôd z ČOV.